Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

PL DE EN

Czwartek, 28 Sierpień 2014  ||  Imienieny:

0 0 0 7 3 1 3 2 0
Sprawozdanie z realizacji planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opalenica.

 

Sprawozdanie z realizacji planu

Gospodarki Odpadami dla Gminy

Opalenica

 

 

 

 

1. Wprowadzenie

 

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2009-2010 r., który wraz z Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opalenica na lata 2009-2012 został przyjęty uchwałą nr XXXII/282/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy.

 

1.2. Cel i zakres opracowania

 

Celem opracowania jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów w poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie Gminy Opalenica w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie służy również ocenie efektów realizacji zadań określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opalenica odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia uchwalenia Planu w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów,

e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

1

 

3) Zestawienie sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Analiza porównawcza uzyskanych danych z informacjami zawartymi w Planie pozwoli określić stopień realizacji zadań przyjętych w Planie Gospodarki Opadami dla Gminy Opalenica do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

1.3. Podstawa prawna

 

Obowiązek składania co dwa lata sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Zgodnie z zapisami ustawy sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu.

Podstawę prawną opracowania stanowią między innymi następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),

 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59),

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz 1243 ze zm.),

 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz 638 ze zm.),

 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.),

 

2

 • ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz 287 ze zm.),

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.).

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.),

 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752).

 

 

  1. Materiały źródłowe

 

a) wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,

b) wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

c) roczniki statystyczne,

d) roczne sprawozdania z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

e) Plan gospodarki odpadami powiatu nowotomyskiego,

f) realizacja budżetu Gminy Opalenica w 2009 r. i 2010 r.

 

 

 

 

3

 

2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

 

2.1. Wytwarzanie i odbiór odpadów

 

Odpady komunalne

Wg danych Urzędu Miejskiego w Opalenicy na dzień 31 grudnia 2010 r. teren Gminy zamieszkiwało 16 015 osób, w tym w mieście 9 366, a na wsi 6 649. W 2010 r. odebrano od mieszkańców gminy 3041,20 Mg odpadów, w skład których weszły odpady zmieszane jak i segregowane. Średnia ilość odpadów odebranych od statystycznego mieszkańca gminy wynosiła ok. 189 kg/M/a (należy przyjąć, iż ilość odpadów odebranych od mieszkańców jest równa ilości odpadów przez nich wytworzonych). Analizując ilość odpadów komunalnych wytworzonych (odebranych) na terenie Gminy Opalenica w latach 2004 – 2010 w stosunku do liczby mieszkańców (Tabela 1) można zauważyć, że liczba odpadów na jednego mieszkańca systematyczne rośnie.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opalenica uwarunkowana jest rozproszoną strukturą przestrzenną zabudowy.

 

Tabela 1. Zróżnicowanie wskaźników ilości wytworzonych odpadów na mieszkańca na terenie Gminy Opalenica w latach 2004-2010

Wyszczególnienie

jednostka

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Liczba mieszkańców

osoba

15763

15778

15777

15938

15839

16076

16015

Odpady wytworzone (zmieszane + segregowane)
w tym:

Mg

2538,27

2882,54

2949,69

2981,4

2908,31

2857,6

3041,2

- odpady zmieszane

Mg

2273,6

2650,5

2717,04

2744,99

2699,69

2590

2628.5

- odpady wysegregowane

Mg

264,67

232,04

232,65

236,41

208,62

267.6

412,7

Ilość odpadów odebranych od statyst. mieszkańca gminy

Kg/M/a

161

182

186

187

183

178

189

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Opalenicy

 

 

 

 

4

Tabela 2. Liczba mieszkańców zamieszkujących na stałe w gminie Opalenica

 

Liczba ludności zamieszkałej w Gminie

Ogółem

Miasto

Wieś

2009

16076

9390

6686

2010

16015

9366

6649

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) określa zasady prawidłowego planowania oraz postępowania z odpadami. Naczelną zasadą, jest planowanie procesów technologicznych, produkcyjnych itp., aby zapobiegać wytwarzaniu odpadów. W przypadku, jeśli odpady już powstają należy podjąć starania, aby zminimalizować ich ilość oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi. Odpady winny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi i dopiero w przypadku braku takiej możliwości przekazane do unieszkodliwiania, przy czym składowanie winno być traktowane jako ostateczność.

Przy analizie obowiązków nałożonych na gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zwrócić szczególną uwagę na art. 16a ustawy o odpadach, który określa następujące zadania gminy:

1) zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby możliwe było:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

3) zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 1995r.):

 • do dnia 31.12 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • do dnia 31.12.2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • do dnia 31.12.2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

5

2.2. Akty prawne regulujące system gospodarki odpadami na terenie gminy

Głównym dokumentem regulującym kwestie gospodarki odpadami na terenie Gminy Opalenica jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Opalenica, przyjęty uchwałą nr XXVI/223/06 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 lutego 2006r. Został on opracowany zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

Regulamin określa wymagania w zakresie:

 • utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

 • mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

 • rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

 • częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

 • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

 • obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania.

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami oraz pewne obowiązki, na gminę nakładają inne akty prawne.

* Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.),

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.),

* Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.).

6

Przyjęte przepisy mają za zadanie osiągniecie celów, które zostały przyjęte przez Polskę umową akcesyjną przy przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi warunkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zobowiązani jesteśmy do:

 1. objęcia wszystkich mieszkańców systemem odbioru odpadów do grudnia 2007 r.

 2. zmniejszenie składowanych odpadów 85% - 2014r.

 3. zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na składowisko 75%- 2010r. 50% - 2013r. 35%- 2020 r.

 1. osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania sprzętu elektronicznego i elektronicznego od 2008 r. 4kg/M/rok

 2. Zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, a w 2016 r. osiągniecie poziomu 45 % tych odpadów.

 

2.3. Organizacja i system zbierania odpadów komunalnych

2.3.1. Odpady komunalne zmieszane

Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest około 92% mieszkańców całej gminy (źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Opalenica; stan na koniec roku 2010). Na obszarze zabudowy wielorodzinnej zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych realizowana jest do pojemników o pojemności V = 1 100 dm3 i 1200 dm3, a na obszarze zabudowy jednorodzinnej do pojemników o pojemności 110 dm3 i 120 dm³.

Na terenie gminy zezwolenie na wywóz stałych odpadów komunalnych posiadają firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. z o. o.

 2. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o.

 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Sp. z o. o.

 4. TEW – Gospodarowanie Odpadami Sp. z o. o.

 5. Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Sp. z o. o.

 6. ZUO CLEAN CITY Sp. z o.o.

Firmy te mają zawarte umowy na odbiór odpadów z obiektów infrastruktury oraz właścicielami lub dzierżawcami większości posesji.

 

7

Tabela 3. Skład materiałowy frakcji odpadów, jako % masy zmieszanych odpadów komunalnych

Składnik

20-80 [mm]

>80 [mm] po wydzieleniu surowców

Surowce >80 [mm]

<20 [mm]

Wielkoga-barytowe

Razem

Kuchenne i ogrodowe

17,57

4,87

 

 

 

22,44

Drewno

0,08

1,01

 

 

 

1,09

Papier i tektura

2,63

10,33

 

 

 

12,96

Tworzywa sztuczne

0,66

10,33

1,70

 

 

12,69

Szkło

4,33

0,58

1,00

 

 

5,91

Tekstylia

0,07

4,24

 

 

 

4,31

Metale

0,53

 

1,60

 

 

2,13

Odpady niebezpieczne

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

0,00

Kompozyty

0,19

3,49

 

 

 

3,68

Inertne

1,44

1,18

 

 

 

2,62

Inne kategorie

 

0,97

 

26,00

2,00

28,97

Udział frakcji [%]

27,50

37,00

7,50

26,00

2,00

100

 

Podsumowując pierwsze trzy składniki uzyskujemy 39,69 % frakcji ulegających biodegradacji. Pominięto tekstylia, ze względu na znaczne zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi jako elementu składowego. Zatem w skład zbilansowanych zmieszanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wchodzą: odpady kuchenne, ogrodowe, pozostałe odpady papieru i tektury oraz drewno. Podana ilość nie obejmuje odzieży i tekstyliów z włókien naturalnych, odpadów zielonych oraz odpadów z targowiska.

 

8

2.3.2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

 

W 2003 roku została wdrożona selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych.

Początkowo oparta była ona na dwóch systemach:

 1. system workowy - zapoczątkowany w miejscowościach wiejskich, a obecnie obejmujący obszar działania PGKiM. „KOMOPAL” sp. z o. o. w Opalenicy.

 2. system pojemnikowy, działający na terenie miasta Opalenicy, system ten obsługiwany był przez P.W „LS - PLUS” sp. z o.o. w Opalenicy i Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Sp. z o. o.

Obecnie zbiórkę selektywną surowców wtórnych prowadzi się w oparciu o system workowy:

 • kolor żółty worka - odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

 • kolor biały worka - odpady opakowaniowe – szkło,

 • kolor zielony worka - odpady opakowaniowe - szkło kolorowe,

 • kolor niebieski worka - odpady opakowaniowe jednorodne, tekturowe, makulatura.

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji:

 1. Do worków na papier, opakowania tekturowe zabrania się wrzucać:

 • opakowań z zawartością żywności, wapna, cementu,

 • kalkę techniczną,

 • prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.

 1. Do worków na szkło białe i kolorowe zabrania się wrzucać:

 • ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

 • szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojeniowe),

 • szyby samochodowe,

 • szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości.

 1. Do worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

 • opakowań po środkach chwasto-, owado- i grzybobójczych,

 • opakowań i butelek po olejach, smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach.

 

 

9

Sprzątaniem zanieczyszczeń z ulic i placów oraz utrzymaniem terenów zielonych zajmują się pracownicy zatrudnieni przez Gminę.

 

2.4. Unieszkodliwianie odpadów

 

W ustawie o odpadach przez „unieszkodliwianie odpadów” rozumie się poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Do 31 grudnia 2003 r. odpady składowane były na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Jastrzębniki, Gmina Opalenica. W chwili obecnej składowisko jest zamknięte i rekultywowane.

Odpady powstające na terenie Gminy Opalenica, zgodnie z porozumieniem międzygminnym wywożone są i składowane na oddanym do eksploatacji w 2003 r. składowisku odpadów w miejscowości Mnichy. Zarządem składowiska zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 2.

W latach 2004 – 2010 na składowisko w Mnichach zostały przewieziona następująca ilość odpadów komunalnych zmieszanych, zebranych na terenie Gminy Opalenica:

2004 r. – 2273,60 Mg

2005 r. – 2650,50 Mg

2006 r. – 2717,04 Mg

2007 r.2744,99 Mg

2008 r. – 2699.69 Mg

2009 r. – 2857,00 Mg

2010 r. – 2628,52 Mg.

 

2.5. Odzysk odpadów

 

„Odzysk odpadów” według ustawy o odpadach to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko, poza selektywną zbiórką, jest zadaniem instalacji takich jak sortownia czy kompostownia.

Sortownia jest ważnym elementem zakładu zagospodarowania odpadów . Do głównych zadań sortowni należy: wysegregowanie surowców wtórnych pochodzących z selektywnej

10

 

zbiórki w celu przygotowania ich do sprzedaży oraz wyselekcjonowania odpadów nadających się do wykorzystania ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Na terenie Gminy Opalenica na dzień 31 grudnia 2010 r. funkcjonują zakłady zajmujący się unieszkodliwianiem odpadów metodą R-14. Są to gospodarstwa rolne oraz Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, które w żywieniu inwentarza stosują skarmianie odpadów poprodukcyjnych pochodzenia roślinnego. Takim produktem są wysłodki o kodzie 02 04 80 odpad powstający przy produkcji cukru z buraków cukrowych. Ponadto do skarmiania bydła stosuje się wytłoki - produkt uboczny z przetwórstwa jęczmienia browarnego w przemyśle piwowarskim oraz wywar, który jest produktem ubocznym w przemyśle spirytusowym. Zagospodarowuje się odpad gruzu do naprawy dróg polnych i wewnątrzzakładowych.

 

Zakłady, które prowadzą odzysk z odpadów substancji, materiałów to:

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica – zajmujący się odzyskiem tworzyw sztucznych,

 

2) BETAMET Zakład Przerobu Surowców Wtórnych, Urbanowo 57, 64-330 Opalenica – prowadzący odzysk metali kolorowych.

 

Działający na terenie Gminy NORDZUCKER Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica prowadzący instalację do produkcji cukru wytwarza odpady, które poddane są innej formie odzysku, tj.:

- kawałki buraków, błoto defekosaturacyjne, melasa oraz wysłodki – wykorzystywane są przez indywidualnych odbiorców (w szczególności rolników),

- ziemia z płukania buraków – wykorzystana jest na potrzeby własne – wyrównanie terenów wokół osadników.

Podsumowując w latach 2008 – 2010 na terenie Gminy Opalenica segregowano
i poddano odzyskowi w szczególności następujące surowce wg. katalogu odpadów: